பெண் எழுதிய அந்த மாதிரியான கவிதைகள் (Tamil Edition)

பெண் எழுதிய அந்த மாதிரியான கவிதைகள் (Tamil Edition)


Price: ₹49.00
(as of Apr 01, 2024 08:15:22 UTC – Details)


ஜாலியான கண்ணோட்டத்தில் மட்டும் இந்த புத்தகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இடம் பெற்றுள்ள கவிதைகள் அனைத்தும் கற்பனையே படித்து மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். ஆண்களை விட பெண்கள் தான் முக்கியமாக படிக்க வேண்டிய கவிதைகள் இது.

ASIN ‏ : ‎ B0CJQJLG3D
Language ‏ : ‎ Tamil
File size ‏ : ‎ 180 KB
Text-to-Speech ‏ : ‎ Not enabled
Screen Reader ‏ : ‎ Supported
Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled
Print length ‏ : ‎ 10 pages

Scroll to Top